Important regulations

Title Uploaded Date File
永續發展實務守則 2023-03-06
董事會議事規範 2022-11-08
公司章程 2022-05-25
取得或處分資產作業程序 2022-05-25
股東會議事規則 2022-05-25
董事選任程序 2021-08-11
道德行為準則 2021-03-11
獨立董事之職責範疇規則 2020-08-06
薪資報酬委員會組織規程 2020-08-06
董事會績效評估辦法 2020-08-06
No results found